ࡱ> ;< !"#$%&'()*+,-./0123456789:Root Entry FIB'~eWorkbookjETExtDataSummaryInformation(  Q@@@ Oh+'0HP`p tr sdell WPS @k'@$@'՜.+,D՜.+, ɀ\pdell Ba==3 8X@"1Arial1[SO1[SO1[SO1Arial1[SO1Arial1[SO1[SO1[SO1[SO1Arial1[SO1@Arial1@[SO1hArial1[SO1[SO1h[SO1[SO1 [SO1h8[SO1,8[SO18[SO18[SO1[SO1 [SO1[SO1[SO14[SO1 [SO1[SO1 [SO14[SO1<[SO1?[SO1>[SO1[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)         - * . / ,  . , 3  $ 1 4  P P  - * a> , *  ff7  ! "` + ) > 9 $ 1 5 #+ $ % / &  8@ @ x@ @ H 8@ @ x@ @  8@ @ 8@ @ x@ @  8@ @ 8@ @  0@ @ p@ @ 8@ @ x@ @ 8 8@ @ 0@ @ 8@ @ 0@ @  ||X\0/h}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L ;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A}! .00\)_ *23 ;_ @_ }-}# .00\)_ *}A}$ .00\)_ *;_ @_ }A}% .00\)_ *?;_ @_ }A}& .00\)_ *23;_ @_ }-}' .00\)_ *}A}( .00\)_ *;_ @_ }-}) .00\)_ *}A}* a.00\)_ *;_ @_ }U}+ .00\)_ *;_ @_ }}. }.00\)_ *;_ @_  }}/ .00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}-}0 .00\)_ *}-}1 .00\)_ *}A}2 }.00\)_ *;_ @_ }A}5 .00\)_ *;_ @_ }A}6 .00\)_ *;_ @_ }A}7 .00\)_ *;_ @_ }A}8 .00\)_ *;_ @_ }A}9 .00\)_ *;_ @_ }A}: .00\)_ * ;_ @_ }A}; e.00\)_ *;_ @_ }}< ???.00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}}= ??v.00\)_ *̙;_ @_  }-}> .00\)_ *}x}?.00\)_ *̙;_  }(}B.00\)_ *}(}C.00\)_ *}(}E.00\)_ *}(}I.00\)_ *}(}P.00\)_ *!20% - :_eW[r 1O20% - :_eW[r 1 ef %!20% - :_eW[r 2O"20% - :_eW[r 2 ef %!20% - :_eW[r 3O&20% - :_eW[r 3 ef %!20% - :_eW[r 4O*20% - :_eW[r 4 ef %!20% - :_eW[r 5O.20% - :_eW[r 5 ef %!20% - :_eW[r 6O220% - :_eW[r 6 ef %!40% - :_eW[r 1O40% - :_eW[r 1 L %!40% - :_eW[r 2O#40% - :_eW[r 2 L湸 %!40% - :_eW[r 3O'40% - :_eW[r 3 L %!40% - :_eW[r 4O+40% - :_eW[r 4 L %!40% - :_eW[r 5O/40% - :_eW[r 5 L %!40% - :_eW[r 6O340% - :_eW[r 6 Lմ %!60% - :_eW[r 1O 60% - :_eW[r 1 23 %!60% - :_eW[r 2O$60% - :_eW[r 2 23ٗ %!60% - :_eW[r 3O(60% - :_eW[r 3 23֚ %!60% - :_eW[r 4O,60% - :_eW[r 4 23 %! 60% - :_eW[r 5O060% - :_eW[r 5 23 %!!60% - :_eW[r 6O460% - :_eW[r 6 23 %"~vRk #h+h I}% $h 1=h 1 I}%O %h 2=h 2 I}%? &h 3=h 3 I}%23 'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ)-c %*}Y5}Y a% +Gl;`GGl;` %OO,'^- '^[0] .{o{ }% /hgUSCQ 5 ]vc % ?lʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`(J3ub TUS\~pencVVg f[f[byv{|+Ryv Tyyv3uN3u~920000pef[yf[f[bb Nyv 1-3 Yef[elN9ei 1-4 Yef[Q[9ei1-6 YePg^ 0ؚI{AmSONlSORRf[ 0YePg^R[GS^] zf[ 1-2 Yef[KbkRe wm mSQunS5ub/g hQeYef[!j_xvzeO 1-5 z8he_AmSORf[ zYef[Q[9eiN 0ؚI{AmSORf[ 0YePg^HuQ1-7 vQNebWN!hOxvzuTTW{Q:g6Rv 0u`ktf[ 0 z9eiN[R1-1 xvzu zYef[V^WNlXvxvzuYef[!j_RexvzNgle]WNyf[v 0-NNSOy O~eS 0Yef[elxvzhTepgRP[uirf[ zYef[el9eic"}Ngmvf* efNt ` NvSO|SYef[NYCQSs^S^ N-NVef[W@x zYef[9ei:NO4bvt4t![[Dn(WYef[Ǐ z-Nv^(uSvQ[xvzuReRcGSv͑\O(uxvzXovq\ 5uP[Oo`N5ul] zf[bTNNf[MOUxXxvzuv {:gb/gMRl z9eiN[s[e5uO xvzuQUObQb|R z^NYef[9ei"%f^Q{Nz/gf[byxDnlS:NXQ[v 0^Q{b/gxvz 0 zYef[9eiN[ςZ͑pyv 2-2 xvzubu:g6R9ei50000YVf[b2-1 xvzu[^ OWSO|g^WNSe틙e^v -NYы{S z^xvzvn 0^~'`gOSW@x 0 zvYef[9eism2-4 xvzuVESW{Qvc"}N[ 0{PgeNRP[!jb[ 0 zQ[9eiςsYB\!kY~NR_v{:gƖb6R |~S z^NYef[Q[9eiRWNYe^fNb~ck'`Svf[/gQ\Oxvzl^Q N>yOBlTORf[yQ[:NOXbvMTIeы zYef[9eiN[Y[ Oo`|~[hQΘiKmՋs^S[fyVEYef[b 0-NV~NmiQVEf[u 0 zYef[elxvzN[Y[sO'YpencƉW NxvzubuV{eu9eۏxvzNc"}YNS"N&^Ǹof NbVxvzuVESW{QsrS!j_Re-N'Yޏt]'Yf[:NOFUNS SNAm ^̀of NxvzulQqQ,{NX^xvzN[_fWNYCQSW{Qvhvxvzu z8he_kxvzWNCOPt_v 0lQSlt 0!jWW_Yef[v;0elNSO|͑gĞwmfNNUxXxvzu!hQ[Yef[ z9ei]*m[ _\irtf[b 0I{yP[SOIQ1tW@xS^(u 0xvzuYePg^Ng[T 0eMPA~TYe z 0sgaxYe~T nPgeShVN hQe z^NċxvzĞ f͑pyv 7{~f[ 7Nef[ 7Џ}f[ 7Pgef[b 7Rf[b 7v&!h:S 7Nef[ 7Ssu 7irtf[b 7b Nyv 7 2018t^3ubYe9eyvpenc 72-3 xvzuR{|!j_9eivc"}N[ 7yvS 7 jg2018001 7 jg2018005 jg2018006 jg2018008 jg2018009 jg2018011 jg2018012 jg2018014 jg2018015 jg2018017 jg2018018 jg2018020 jg2018021 jg2018023 jg2018024 jg2018026 jg2018027 jg2018029 jg2018002 7 jg2018003 7 jg2018004 jg2018007 jg2018010 jg2018013 jg2018016 jg2018019 jg2018022 jg2018025 jg2018028 2018t^Yef[9eiNxvzWёyv TUS 7o0 0g1+d2V3J4#556|7x88y9 :( I; ;F E< cc8 PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!theme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlM6Цۢ7&jHH q Jĥ|@_g{fvuHB#@=$3{~\0aIyWj"i4ai=@RtOI;\|kxC$!֧rXlcyY0&\$X݄-jk iR; IY1*B&(qh\]Zkfr&LC!yİT0j,o^["NY[Y7|]`|bxhT2%}`jzIpV*F)hV@qv֬5\|̭NlXd Zck7V 7`KȄ/|>GA4qYLxd$(^bF!Р?H°)RLp!/М;ʅ!PL3 1ŷ_O@HD/?/ox[!MD f JNFb+1[i$q5f؃ׂ# SE=oƉuZU1pF~bZc|ũ4jJ}$1qc8U8")QHB<ݧԱ. |}:zM2#'vh~;ٽ:&.3C3S!NX෰}Bf"zR#8ꍉ5w[qM(3~Y">0U6?8|M*=y!W>.w3DpzQjpFH3S Sj;:n[|3ۂϗ<;'*iuŘ6{2cqz[V?_O˯r Zw6xx8 Ԍ[Ҵq5s(%!-Q4rpf \}@U*ܢZ<_d${Gu"Vz`3Vd߀yTe8]7RgO#KRtZ͕fB 1REp*ad6Y>fPM:܌X/(ԁLHelCL!Rʿ^jt>)V!1)kdBBUuveDξ楔Ox|Fl*1_*3.ALE/pum']8fYrSd 7Z`*n^ٍrWŤ%R *z? ձ@#) sBYLþi*69mY&\iHł=(K& V.KLDUĕ{D ꦚeNƟg(MN5ߜJV6&3(a/E4r;,/ު"zbf58WV="\pkAf!xqQc, !E:P[| l lt#h &Mwjf})m%.В4vٜ\LcvlmN55xdФ8ǘ/iO^| /S &%0YPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ɀ TO2\ dMbP?_*+%&?'?(?)?MHP LaserJet 10204 XXSDDMHP LaserJet 1020 Z(dA`4" dXRQ?RQ?&QU} I } I} } 0F} I} @LCCC7CAAA A A A A AAAAAAAAAAAACAAAAA QQQQQQ Oa J J K J J Pb IV B* EA BB B, Pt IX B* ER BS~ Bj@ Pu IU B* EC BD B, Pv B- B* EE BF B, Pc @ @ D @ @ Pd @ @ D% @& @ Pw @> @ D? @@ @ Pe HV @ D @ @ Pf H[ @ D @ @ Px H\ @ D @ @ Pg @" @ D# @$ @ Ph @- @ D/ @0 @ Py @- @ D8 @9 @ Pi HU @ D< @= @ Pj HU @ DH @I~ @@ Pz HV @ D @ @ Pk @' @ D( @) @ Pl @ @ D1 @2 @ P{ H] @ D4 @5 @ Pm @" @ D6 @7 @ Pn @- @ D: @; @ P| HZ @ D @ @ Po HW @ DJ @K~ @@ Pp IW B EG BL~ B@ P} @M @ DN @O~ @@ Pq HY @ D @ @ Pr @- @ DP @Q~ @@ P~ H\ @ D @ @ Ps @ @ D @! @Bf X"TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT>@dQR $ 7ggD ɀ G&bfli@j dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 10204 XXSDDMHP LaserJet 1020 Z(dA`4" dX333333?333333?&<3U} m} -GV@X@X@X@X@X@X@X@X@ X@ X@ X@ X@ X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@ V_ WW RT G.~ M?S G+~ M@S G`~ M?S G3~ M@ T^ @~ N?U @~ N@U @~ N;@U @ ~ N7@ U B~ N@ U @ ~ N@ U @~ N@DFl*&&&*&&&&&& X@!X@"X@#X@$X@%X@&X@'X@(X@)X@*X@+X@,X@-X@.X@/X@0X@1X@2X@3X@4X@5X@6X@7X@8X@9X@:X@;X@<X@=X@>X@?X@Dl@X@AX@BX@CX@DX@EX@FX@x>@@B  7ggD DocumentSummaryInformation8dCompObjoHP X`hp x  걨 ͳ d ?GKSOProductBuildVer2052-10.1.0.7245 F#Microsoft Office Excel 2003 Biff8Excel.Sheet.89q